Project

Veerkracht van Melkvee I

Verkennende onderzoeken met een gezamenlijk einddoel, namelijk om bij melkvee te komen tot een systeemdoorbraak waarbij feces en urine direct uit het dier (al dan niet gescheiden) kunnen worden opgevangen en worden afgevoerd.

Hiervoor wordt de relatie tussen het risico om vroeg in de lactatie ziek te worden en dynamische aspecten van fysiologische - en gedragsvariabelen onderzocht. Dynamische, kwantitatieve parameters van fysiologische en gedragsmatige metingen (met een hoge resolutie), welke zijn verkregen gedurende de droogstand, hebben voorspellende waarde voor het risico van koeien om ziekte te ontwikkelen in de beginperiode van de lactatie. Onderzocht wordt of kwantitatieve parameters uit sensorgegevens het niveau van de veerkracht van een individuele koe weerspiegelen.

Indicatoren

Het project is erop gericht indicatoren te vinden die juist aangeven wanneer dieren kwetsbaarder dreigen te worden. Oftewel indicatoren die de toestand van het dier aangeven als maat van veerkracht. Veel studies zijn al gedaan naar risicofactoren, die aangeven dat als deze aanwezig zijn de kans groter is dat dieren het moeilijker krijgen. Om vanuit de datastroom die in toenemende mate beschikbaar is op melkveehouderijbedrijven, voorspellingen te kunnen doen over de mate van veerkracht, wordt binnen dit project kennis vanuit complex dynamische systeemleer benut. De uitdaging binnen dit concept ligt erin om aan de hand van de dynamiek van beschikbare variabelen van een melkveebedrijf, te kunnen bepalen hoe goed de dieren op bedrijven in staat zijn om met veranderingen om te kunnen gaan.

Verwachte resultaten

  • Het kwantificeren van de veerkracht van een melkveebedrijf levert een nieuw beoordelingscriterium en biedt nieuw handelingsperspectief op voor de melkveehouderij. Op basis hiervan kunnen strategieën worden uitgestippeld om zo tot robuuste, gezonde melkveehouderijbedrijven te komen die bij de continu wisselende omstandigheden een continu hoog kwalitatieve gezonde productie kunnen garanderen, met als resultaat koeien die lang mee kunnen (lange levensduur).
  • Veerkracht van melkveebedrijven sluit aan bij de ambities van de ‘Duurzame Zuivelketen’ en draagt bij aan het vooroplopen in nieuwe applicaties die handen en voeten geven aan de termen veerkracht en robuustheid en levensduur, antibioticareductie.
  • Het project geeft betekenis aan datastromen die al beschikbaar zijn en steeds meer beschikbaar komen. Het levert een onderbouwing voor bewuste keuzes voor een duurzame veehouderij. Er worden modellen ontwikkeld die een voorspellende waarde hebben, nog voordat ziekte optreedt. Dit betekent dat ingegrepen en bijgestuurd kan worden voordat de verwachte problemen zich gaan voordoen.
  • Fundamentele kennis en begrip over het aanpassingsvermogen van veehouderijsystemen. Het ontwikkelen van een model voor het kwantificeren van veerkracht stimuleert samenwerking tussen verschillende kennisdomeinen en geavanceerde wiskundige modeltechnieken.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten