Project

Sleutels tot duurzame weidegang

Het doel van dit onderzoek is om nieuwe beweiding strategieën te ontwikkelen voor melkveebedrijven met een hoge veebezetting op de huiskavel die getoetst zijn op economische en milieutechnische prestatie. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische prestatie van nieuwe beweiding strategieën te kwantificeren om vervolgens de economische en milieuprestatie te kunnen doorrekenen.

Weidegang is het afgelopen decennium flink afgenomen in Nederland, als ook in andere Europese landen. Dit is vooral te verklaren door een toename in grootte van de veestapel, de toename in melkproductie per koe en het gebruik van automatische melksystemen. Weidegang heeft niet alleen potentiele economische voordelen, maar het draagt ook bij aan het imago van de melkveehouderijsector. Zeker in Nederland is ‘de koe in de wei’ onderdeel van het landschap en wordt dit gezien als een belangrijk argument om weidegang te behouden.

Hoe beweiden?

Om weidegang te behouden op hoogproductieve bedrijven (met een hoge veebezetting op de beschikbare huiskavel) hebben we kennis nodig over hoe we beweiding strategieën kunnen verbeteren vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt. In de zoektocht naar een geschikt beweiding systeem switchen veehouders naar systemen als roterend standweiden (RS) en strip grazen (SG) in opvolging van traditioneel standweiden en omweiden. In tegenstelling tot de traditionele systemen, krijgen de koeien bij roterend standweiden en strip grazen dagelijks vers gras aangeboden. Er mist echter kennis over de impact van verschillende beweiding strategieën op onder andere gras kwaliteit en kwantiteit, eiwitbenutting, broeikasgasemissies en nutriënten benutting. Dit gebrek aan kennis zorgt ervoor dat het lastig is om keuzes te maken aangaande optimaal beweidingsmanagement en draagt daardoor bij aan de afname van beweiding. Allereerst is kennis nodig over de technische prestatie van nieuwe beweiding strategieën, zoals RS en SG, om vervolgens de economische en milieuprestatie te kunnen doorrekenen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de technische prestatie van nieuwe beweiding strategieën te kwantificeren en vervolgens de consequenties voor de economische en milieuprestatie door te rekenen.

Drie fases

  • Identificeren van potentiele beweiding systemen geschikt voor hoogproductieve bedrijven (met een hoge veebezetting op de beschikbare huiskavel) in noordwest Europa.
  • Analyseren van de daadwerkelijke prestatie van veelbelovende beweiding systemen die speciaal zijn ontwikkeld voor hoogproductieve melkveebedrijven in Nederland. Deze kennis wordt opgedaan tijdens een twee jaar durend veldexperiment op Dairy Campus waar technische data wordt verzameld. Het beweidingsexperiment wordt uitgevoerd in samenwerking met het project ‘Amazing Grazing’.
  • Het integreren van kennis en het evalueren van economische en milieutechnische prestatie van beweiding systemen op hoogproductieve bedrijven op basis van modelstudie. De benodigde data voor deze modelstudie komt voort uit literatuuronderzoek en het beweidingsexperiment op Dairy Campus.

Verwachte resultaten

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd in ten minste vier wetenschappelijke artikelen, welke zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en zullen bijdragen aan de vormgeving van een proefschrift. De PhD student zal ook de resultaten presenteren op wetenschappelijke congressen (bijv. European Federation of Animal Science, European Grassland Federation, Wageningen Institute of Animal Sciences Science Day) en relevante netwerkbijeenkomsten (bijv. EGF Working Group ‘Grazing’).

Achtergrondinformatie

Nieuws

Publicaties