Nieuws

Meten indringingsweerstand bodem bij vaste rijpaden op Dairy Campus

Gepubliceerd op
15 december 2021

Eerste metingen in het najaar laten al na één seizoen een lagere indringingsweerstand zien bij een vast rijpadensysteem op Dairy Campus in Leeuwarden. Metingen volgend voorjaar volgen om het herstelvermogen in de winter te beoordelen.

In het kader van de PPS Precisielandbouw en biodiversiteit is er in 2021 op Dairy Campus in Leeuwarden een proef aangelegd waarin op grasland een systeem met vaste rijpaden vergeleken wordt met een systeem zonder vaste rijpaden zoals regulier is in de melkveehouderij. Het idee achter het vaste rijpaden systeem is het voorkomen van verdichting in de oppervlakte waar niet over gereden wordt wat mogelijk positief is voor de grasopbrengst. De opzet van de proef is dat er drie percelen zijn met een hoog waterpeil (slootpeil ca 30 cm beneden maaiveld) en drie percelen met een laag waterpeil. De grootste verschillen worden verwacht bij de percelen met een hoog waterpeil.

Om dit verschil inzichtelijk te maken is er in het kader van PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplansbouw in het voorjaar en in het najaar van 2021 gemeten aan de indringingsweerstand van de bodem in beide systemen. In het vaste rijpaden systeem is er gemeten in het rijspoor en buiten het rijspoor, in het reguliere systeem is er over het hele perceel gemeten. De verwachting was dat de indringingsweerstand het hoogst zou zijn in het rijpad en het laagst buiten het rijpad.

Figuur 1: Indringingsweerstand bij hoog en laag waterpeil voor verschillende grondwaterpeilen

In het voorjaar viel het op dat de indringingsweerstand in het spoor het laagste was (Figuur 1). Tegen de verwachting in. Al was het te verklaren dat er meer vocht achter blijft in het verdichte spoor en hierdoor een lagere indringingsweerstand is. In het najaar was het duidelijk dat er in het spoor een hogere indringingsweerstand werd gemeten, vooral in de eerste 25 cm onder maaiveld. Daarnaast was het ook duidelijk dat er in de percelen met een hoog waterpeil in de eerste 25 cm onder maaiveld een lagere indringingsweerstand was tussen de rijsporen in het rijpadensysteem vergeleken met het reguliere systeem. In het systeem met een laag waterpeil was dit verschil minder duidelijk zichtbaar.

Het lijkt dus dat er na één seizoen verschillen zijn opgetreden door gebruik te maken van vaste rijpaden. Het is nu de vraag of deze effecten nog aanwezig zijn na één winter, een periode waarin kleigrond toch vaak herstel vertoond door vorst en bodemleven activiteit. Daarom wordt de meting in maart 2022 herhaald om te beoordelen of verschillen van indringingsweerstand zichtbaar blijven.