Project

High-tech voor meer biodiversiteit

Het project ‘high-tech voor meer biodiversiteit’ ontwikkelt een innovatieve strategie om tegemoet te kunnen komen aan de maatschappelijke wens van meer biodiversiteit, maar dan zonder kostprijsverhoging. Het gebruik van high-tech brengt kosten met zich mee, maar daar staan kostenbesparingen op kunstmest-krachtvoer en extra gewasopbrengsten tegenover. De ambitie is om per saldo geen kostprijsverhoging per liter melk te hebben.

Het doel van het project is om te komen tot een ontwerp van een innovatief high-tech natuur inclusief bedrijfssysteem dat goed past in de omgeving. Het bedrijfssysteem maakt 25% van de totale bedrijfsoppervlakte vrij voor biodiversiteit met een gelijkblijvende kostprijs voor de geproduceerde melk. Het gaat hierbij in eerste instantie zowel om oppervlakte voor botanisch beheer als voor weidevogelbeheer.

Plan van aanpak

Het project kent 3 fasen. Fase 1 bestaat uit het ontwikkelen van een Kansenkaart biodiversiteit en high-tech. Het doel van deze fase is het vastleggen van de 0-situatie m.b.t. bodem, opbrengsten en biodiversiteit van de percelen van Dairy Campus (Nieuw Stroomland) om aan de hand daarvan een kansenkaart op te stellen voor biodiversiteit & hightech. Daarnaast krijgen grondgebruikers en deskundigen in een workshop de gelegenheid om hun kennis en ideeën in te brengen. De uitkomsten van fase 1 dienen als basis voor een innovatief ontwerp voor meer zichtbare biodiversiteit en een plan van aanpak om op Dairy Campus (delen van) het ontwerp in de praktijk toe te gaan passen (Fase 2).

Met als doel het vergroten van de oppervlakte biodiversiteit & weidevogels tot 10%-25% van de totale bedrijfsoppervlakte. Het uitvoeren en monitoren van het plan van aanpak is fase 3a met als doel een proof of principle van de aanpak van ‘High-tech voor meer biodiversiteit’.  

In fase 3b is het de bedoeling om Dairy Campus – in nauwe samenwerking met het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw en omliggende grondgebruikers in Nieuw Stroomland – te ontwikkelen tot het Living Lab High-tech & Biodiversiteit. Het is de plek in Nederland waar melkveehouders, erfbetreders, natuurbeschermers, beleidsmakers, politici en burgers naar toe gaan om te ervaren hoe high-tech kan bijdragen aan meer biodiversiteit.

Nieuws

Producten