Project

Dairywise denkt door

Met het rekenprogramma Dairywise (ook wel BBPR) kunnen resultaten van technisch onderzoek op proef- en praktijkbedrijven doorgerekend worden in bedrijfsverband. Het rekenprogramma is echter regelmatig aan vernieuwing toe, omdat het beleid verandert en niet alle nieuwe technische kennis voldoende is ingebouwd.

Berekeningen in bedrijfsverband worden voor verschillende bedrijfstypen uitgevoerd; bijvoorbeeld voor verschillende grondsoorten, bedrijfsgroottes, vee- en graslandmanagement of mate van grondgebondenheid. Ook kunnen scenariostudies gedaan worden, zodat je effecten van een andere bedrijfsopzet of bedrijfsvoering kunt voorspellen op economie en milieu. Dit is al bij veel studies gedaan. Zoals ex ante evaluaties van het mestbeleid, economie van weidegang, de meerkosten voor biologische melkproductie of de kosteneffectiviteit van emissiereducerende maatregelen (zowel broeikasgassen als ammoniak). Omdat de melkveehouderij zich volop ontwikkelt, is er sterk de behoefte aan actualisatie en uitbreiding van Dairywise.

Doel

  • Dairywise wordt uitgebreid, geactualiseerd en afgestemd met andere relevante sector- en beleidssoftware, zodat snel en accuraat inzicht is te geven in de gevolgen van beleidskeuzes en managementkeuzes voor de bedrijfsvoering van melkveehouders in de praktijk.
  • Er worden enkele toekomstgerichte scenariostudies uitgevoerd voor de melkveehouderij die in eerste instantie gericht zijn op stalsystemen en mestscheiding.

Verwachte resultaten

  • Dairywise wordt uitgebreid en geactualiseerd met de meest recente kennis die beschikbaar is op gebied van huisvesting, mestscheiding en mesttoedeling. De software wordt hierop aangepast, gebaseerd op actuele onderzoeksresultaten en actuele beleidsontwikkelingen.
  • Nieuwe rekenregels op gebeid van mestscheiding, huisvestingsystemen en mesttoedeling naar percelen worden opgenomen in Dairywise. De benodigde rekenregels vanuit het onderzoek worden verwerkt voor een integrale benadering, zoals het melkveebedrijf te werk gaat.
  • Er worden enkele scenarioberekeningen uitgevoerd met de nieuwe onderdelen van Dairywise. Deze scenarioberekeningen worden gerapporteerd in V-focus.
  • Dairywise wordt geactualiseerd met de meest recent beschikbare prijzen en tarieven uit KWIN.
  • De resultaten worden onder de aandacht gebracht op de website van Verantwoorde Veehouderij.

Achtergrondinformatie

Producten