Nieuws

Potentieel van sorghum als voedergewas voor melkveehouderij

Gepubliceerd op
8 oktober 2023

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt sterk op mais lijkt. Het wordt alom erkend als voedselbron bron in Afrika en Azië en bewijst een waardevol voerdermiddel voor melkvee in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek in de vierjarige Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Meervoudig doelbereik sorghum in de melkveehouderij’.

Gunstige teeltaspecten


Ondanks zijn historische gebruik als voedergewas voor vee, bleef sorghum lange tijd relatief onbekend in de westerse veehouderij. Dankzij werk van veredelaars aan rassen voor noordelijker streken en het onderzoek uitgevoerd binnen de PPS, zijn nieuwe inzichten aan het licht gekomen die de potentie van sorghum als voedingsbron voor herkauwers aantonen. Op teeltgebied zijn belangrijke voordelen van sorghum de veerkracht tegen droogte en plaaginsecten, die steeds meer een uitdaging vormen bij andere voedergewassen zoals snijmais. Hierover is Teeltbrochure sorghum verschenen.

Smakelijk onderdeel van het rantsoen

Het onderzoek naar de voederaspecten voor melkvee laat zien dat sorghumsilage qua verteerbaarheid en voederwaarde een uitstekende aanvulling kan zijn op het melkveerantsoen. Sorghumkuil heeft een gunstig effect op de voeropname, en kan daarmee ingezet worden om de smakelijkheid van het rantsoen nog verder te verbeteren. De melkproductie nam in deze studie echter niet evenredig toe met de voeropname, wat mogelijk gerelateerd kan zijn aan een iets lagere algehele verteerbaarheid, met een lagere energiewaarde tot gevolg. Verder werden geen verschillen in methaanemissies gevonden met snijmais.

Aandacht voor de korrel

Belangrijke leeraspecten uit het onderzoek om de potentie van sorghum als voergewas nog beter te benutten zijn het kiezen van het juiste oogsttijdstip én de juiste manier van kneuzen van de (kleine) korrels om daarmee de melkproductie verder te bevorderen. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de verbredingsmogelijkheden van voer van eigen bodem in de Nederlandse melkveehouderij.

Met de gegevens uit onderzoek zijn ook twee CVB-bladen over de voederwaarde van sorghumsilage opgesteld, deze zijn hier te downloaden.

Het onderzoek is uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Maatschap de Milliano-Meijer, CZAV, DSV Zaden Nederland BV en Dusormil Sorghums. Financiering werd ontvangen van de Topsector Agri & Food, ZuivelNL, de provincie Noord-Brabant en het Melkveefonds.