Nieuws

Genoeg kansen voor biodiversiteit

Gepubliceerd op
30 juni 2023

Biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt in Koeien & Kansen. Waar liggen kansen en mogelijkheden om te werken aan het vergroten van de biodiversiteit van bedrijven en hoe kunnen we die op waarde zetten?

Met BoerenNatuur adviseren we de mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Vaak is er al meer diversiteit dan veehouders beseffen. Dat beheer willen we optimaliseren en verder kijken naar extra mogelijkheden die passen binnen hun bedrijfsvoering. En die zijn er dus best wel.

Productief kruidenhouden grasland

De teelt van productieve kruiden, gras sen en vlinderbloemigen geeft goede gewasopbrengsten. Daarbij levert het gezond ruwvoer dat rijk is aan mineralen en gezonde inhoudsstoffen, is droogte tolerant én draagt bij aan boven- en ondergrondse biodiversiteit.

Extensief beheergrasland

Zijn er mogelijkheden voor percelen van terreinbeherende organisaties (TBO’s) Vaak kunnen deze worden gehooid of extensief beweid.

Bestaande sloot- en perceelranden

Veel bedrijven hebben ‘onder de draad’ al veel biodiversiteit (figuur 1). Goed voor o.a. insecten. Met de komst van bufferstroken lenen deze stroken zich bij uitstek om verder door te ontwikkelen tot botanisch waardevolle randen. Ook zelf het beheer van maaipaden van een waterschapssloot oppakken kan vaak al leiden tot een beter botanisch beheer.

Capture.JPG_oegema.JPG
Figuur 1. Kruidenrijke slootkanten met op de achtergrond een brede boomsingel, beide klaar voor doorontwikkeling op bedrijf Oegema in Dalfsen (Ov)

Landschapselementen/ agroforestry

Landschapselementen komen dit jaar in aanmerking voor een hectaretoeslag in het GLB. Bestaande heggen, hout singels en bosjes kunnen vaak met aanpassingen veel meer opleveren
voor de biodiversiteit. Ook agro forestry, een combinatie van hout opstanden en landbouw, krijgt hierbij veel belangstelling. Vooral de aan plant van voederbomen is interessant o.a. voor diergezondheid. In veel provincies lopen daarvoor subsidie programma’s.

Creëren van nestgelegenheid

Ruimte geven aan een broedende kerk of steenuil, een torenvalk of zwaluwen is gauw gerealiseerd met het ophangen van nestkasten. Al deze genoemde mogelijkheden zijn in te zetten in de duurzaamheid programma’s van de zuivel en de Ecoregeling van het GLB. In gebieden waar Agrarisch natuurbeheer is open gesteld, zijn subsidiemogelijkheden voor graslandbeheer en beheer van natuurelementen.

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 58 juni 2023, die op 29 juni in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen met onder andere artikelen over de derogatie, vasthouden van water en nog veel meer.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.